Politika zasebnosti


Politika zasebnosti družbe VRD DANKON

Namen Politike zasebnosti družbe VRD DANKON je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest www.dankon.si z nameni obdelave osebnih podatkov, ki jo izvaja družba VRD DANKON, d. o. o., Podutiška ulica 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-naslov info@dankon.si (v nadaljevanju: podjetje VRD DANKON ali družba VRD DANKON ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) in s podlago za tako obdelavo.V podjetju VRD DANKON cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo. To politiko zasebnosti lahko kadar koli spremenimo ali dopolnimo, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Vse naše aktivnosti so skladne z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletna mesta družbe VRD DANKON, ali mu jih posredujete na drug način (z nakupom po telefonu ali v poslovnih enotah družbe VRD DANKON itd.).  Osebni podatki
Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, kadar ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. Ponudnik, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (e-mail), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev );
 • kanal in kampanja – način pridobitve člana oziroma vir, po katerem je uporabnik prišel v stik z upravljavcem (spletna stran, sejem, konferenca);
 • podatki o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatki o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatki o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta) upravljavca;
 • drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi za določene storitve, za katere so ti podatki potrebni.
Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje obvestil na spletni strani ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes. Časovno obdobje, v katerem ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.  
Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.
 Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov
Kadar je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke. Če osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti izdelkov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.
Namen obdelavePodrobnejša obrazložitev
Sklenitev in izvajanje pogodbeSklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo izdelkov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR).
Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah po e-poštiV podjetju VRD DANKON, d. o. o., na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadar koli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadar koli prekine s klikom na povezavo za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo, ki jo pošlje na e-poštni naslov info@dankon.si.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takim interesom prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Namen obdelavePodrobnejša obrazložitev
Osnovno prilagojeno komuniciranje (po e-pošti, s telefonskimi klici, po pošti, z obvestili v brskalniku, informacijami na spletnem mestu) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinamiV okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (po e-pošti, s telefonskimi klici, po pošti, z obvestili v brskalniku, informacijami na spletnem mestu) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi bile na podlagi vaših preteklih interakcij z nami za vas lahko zanimive. Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:
 • vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.
Pri tem ne uporabljamo nobenega polavtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadar koli prekine s klikom na povezavo za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo, ki jo pošlje na e-poštni naslov info@dankon.si.
Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah s telefonskimi klici in po navadni poštiV podjetju VRD DANKON, d. o. o., na podlagi zakonitega interesa kupce občasno obveščamo o svojih izdelkih, storitvah, izobraževanjih in vsebinah tudi s telefonskimi klici in po navadni pošti. Kupec lahko kadar koli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadar koli prekine s pisno zahtevo, poslano na e-poštni naslov info@dankon.si.

Obdelava na podlagi vašega soglasja
Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:
 • zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani ponudnika;
 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin po elektronski pošti, navadni pošti ali s telefonskimi klici, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali;
 • vsi drugi nameni, za katere se izrecno strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.
Hramba osebnih podatkov
Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega jih je zbral in obdeloval (npr. za izpolnitev vaših naročil, za pošiljanje obvestil ipd.). Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani toliko časa, kolikor to predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe, in še pet let po njenem prenehanju, razen če pride med vami in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani ponudnik podatke še pet let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, pet let od dneva mirne rešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, dokler posameznik privolitve ne prekliče oz. zahteva prekinitev obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi ponudnik prenehal voditi svoj klub ugodnosti, bi vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal, četudi posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za namen članstva v klubu ugodnosti, takega preklica ni podal) ali če tako določa zakon. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.
Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik, so:
 • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki gostovanja spletnih strani;
 • vzdrževalci IT-sistemov;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft, IBM);
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google).
Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in jih ne smejo uporabiti za zadovoljevanje kakršnih koli lastnih interesov. Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (zunaj držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.
Svoboda izbire
Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da svojih podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati. Posamezniki, ki se želite odjaviti od prejemanja obvestil družbe VRD DANKON, nam to sporočite na e-naslov info@dankon.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki (e-naslov), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@dankon.si.
Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)
Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani ter izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.  
Piškotki
Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in ponudniku omogočajo prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih spletnih oglasnih aktivnosti. Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja. Več informacij o piškotkih je navedenih na spletnem mestu http://www.dankon.si/piskotki.  Varnost
Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.
Pravice posameznika glede obdelave podatkov
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@dankon.si ali nas pokličite na 01 32 00 861. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili – pisno in skladno s predpisi. Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:
Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.Privolitev je mogoče preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu: http://www.dankon.si/o-nas. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Mogoče pa je, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno obveščanje).
Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je tako, dostop do osebnih podatkov, in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije skladno s 15. členom GDPR).
Pravica do popravka osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami. Ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov: (a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani; (b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga; (c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; (d) podatki so bili obdelani nezakonito; (e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti skladno s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika; (f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe. Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.
Pravica do omejitve obdelave: Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: (a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča, da preveri točnost podatkov; (b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe; (c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; (d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: (a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in (b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.
Pravica do ugovora obdelavi: Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku, (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki v te namene ne obdelujejo več. Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Brez poseganja v katero koli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov. Brez poseganja v katero koli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi (v pisni obliki) na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu  http://www.dankon.si/o-nas. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le, če dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkovV primeru kršitve varstva osebnih podatkov je ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo. Če gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz., kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja obvestiti posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.
Objava sprememb
Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti. Posodobljeno: 22. maj 2018